LIA-processen – så fungerar det

På John Ericsson Institutet tycker vi att LIA-processen är ett av de viktigaste momenten i de studerandes utbildning – det är ju nämligen då man får möjlighet att praktiskt utöva det man har lärt sig i skolan.

Processen att söka och välja LIA-plats är något som den studerande sköter själv. Utbildningsledaren stödjer självklart studenten och hjälper till att hitta praktik om det skulle behövas – ingen kommer att stå utan LIA.

Vi på John Ericsson Institutet har ett stort kontaktnät och får därför mycket förfrågningar från företag som söker studenter inom olika kunskapsområden. Dessa förfrågningar vidarebefordrar vi till aktuella klasser. Dessutom har vi kontakt med alla företag där vi tidigare har haft studenter och som oftast är intresserade av att ta emot nya personer.

När studenten valt LIA-företag sluts en handlingsplan mellan studenten och ansvarig handledare på företaget. Handlingsplanen utgör grunden för studentens läroprocess och roll på den aktuella arbetsplatsen under de veckorna praktiken löper.

Under LIA-perioden besöker utbildningsledaren alla studenter och fungerar även som kontaktperson vid olika situationer.

LIA-processen i korthet:

  1. Studenten tar själv kontakt och bokar in ett möte med det/de företag som hen är intresserad av.
  2. Det kommande praktik-företaget utser en handledare som kommer att ha huvudansvaret för studenten. Handledaren kommer i sin tur att få information och stöd från utbildningsledaren på JEI.
  3. Tillsammans med handledaren bestämmer studenten vilka moment som LIA-perioden ska bygga på. Momenten bygger på de delar av utbildningen som skett innan aktuell LIA-period.
  4. En handlingsplan upprättas mellan student, företag och John Ericsson Institutet.
  5. Tillsammans med handledare och övriga anställda ska studenten utföra de arbetsuppgifter hen blir tilldelad. Dessa uppgifter ska naturligtvis vara kopplade till studentens utbildning och kommande yrkesliv.
  6. Handledaren ansvarar för att studenten får förståelse för den egna arbetsrollens krav och förbereder sig för yrkeslivet efter slutförd utbildning.
  7. Studenten ska också få möjlighet att knyta värdefulla kontakter och skapa förutsättningar för anställning inom branschen efter slutförd utbildning.