Kursplan för Fastighetstekniker

Övergripande kursplan för Fastighetstekniker

Kurs Poäng
Affärsmannaskap för tekniker 15
Arbetsmiljö och säkerhet 10
Driftteknik 40
Elteknik 20
Energieffektivisering och hållbar utveckling 15
Examensarbete 25
Fastighetsautomation 25
Fastighetsteknik 1 25
Fastighetsteknik 2 25
IT-system 10
Juridik för tekniker 15
Kommunikation och projekt som arbetsform 15
Lärande i Arbete 1 45
Lärande i Arbete 2 45
Lärande i Arbete 3 45
Underhållsteknik 25
TOTALT 400

 

Affärsmannaskap för tekniker, 15p

Kursens syfte är att behandla hur fastighetsekonomi, entreprenörskap, inköp och försäljning påverkar ett fastighetsföretag och yrkesrollen

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett affärsmässigt förhållningssätt och bidra till ökad lönsamhet och kundnytta i yrkesrollen Fastighetstekniker 2

Arbetsmiljö och säkerhet, 10p

Kursens syfte är att behandla arbetsmiljörisker samt de säkerhetskrav som gäller för fastigheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om vilka arbetsmiljörisker som är förknippade med yrkesrollen samt förmåga att arbeta med skadeförebyggande åtgärder i yrkesrollen som Fastighetstekniker 2.

Driftteknik, 40p

Kursens syfte är att behandla hur drift av fastighetstekniska system går till.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för drift av fastighetstekniska system och dess komponenter samt förmåga att tillämpa driftoptimering för att uppnå förbättrad energieffektivitet i fastigheten.

Elteknik, 20p

Kursens syfte är att behandla teorin kring elinstallationsarbeten på lågspänningsanläggningar.

Målet med kursen är att den studerande ska uppnå utbildningskravet avseende begränsad behörighet, B, för elinstallationer.

Energieffektivisering och hållbar utveckling, 15p

Kursens syfte är att behandla hållbar utveckling kopplat till
energieffektivisering i fastigheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur resursanvändningen påverkar miljön samt förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan.

Examensarbete, 25p

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett samansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Fastighetsautomation, 25p

Kursen syfte är att behandla hur styr- och reglerteknik används för att styra och kontrollera fastighetstekniska system.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för styrning, reglering och övervakning av tekniska installationer och system samt förmåga att optimera integrerade system för att uppnå ökad energieffektivisering.

Fastighetsteknik 1, 25p

Kursens syfte är att behandla en byggnad och dess fastighetstekniska
system ur ett helhetsperspektiv.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för
klimatkontroll i yrkesrollen som Fastighetstekniker 2.

Fastighetsteknik 2, 25p

Kursens syfte är att behandla energi- och inneklimatfrågor ur ett
fastighetstekniskt perspektiv.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för energieffektivisering och inomhusklimat samt förmåga att utforma fastighetens installationer med hänsyn till dessa.

IT-system, 10p

Kursens syfte är att behandla vanligt förekommande IT-system inom fastighetsbranschen samt risker kopplade till IT-säkerhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt grundläggande förmåga att hantera kalkylprogram.

Juridik för tekniker, 15p

Kursens syfte är att behandla de juridiska ramar och villkor samt branschregler som tillämpas inom fastighetsbranschen.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett medvetet förhållningssätt till de juridiska villkor som påverkar yrkesrollen som
Fastighetstekniker 2.

Kommunikation och projekt som arbetsform, 15p

Kursens syfte är att behandla projektverksamhet i fastighetsbranschen samt kommunikation i förhållande till den egna organisationen och externa
samarbetspartners.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projekt som arbetsform kan tillämpas för att nå målen samt förmåga att tillämpa olika kommunikativa strategier i yrkesrollen som Fastighetstekniker 2.

Lärande i Arbete 1, 45p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Fastighetstekniker 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom energitekniska anläggningar i fastigheter.

Lärande i Arbete 2, 45p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Fastighetstekniker 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom mät-, styr- och reglersystem samt modern fastighetsautomation.

Lärande i Arbete 3, 45p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen
som Fastighetstekniker 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens inom drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.

Underhållsteknik, 25p

Kursens syfte är att behandla arbetet med löpande och akut underhållsarbete inom en fastighet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för fastighetsunderhåll och förmåga att anpassa underhållsarbetet för en god ekonomisk drift.