Kursplan för Fastighetsingenjör

Övergripande kursplan för Fastighetsingenjör

Kurs Poäng
Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 25
Digital teknik 10
Elteknik 25
Energieffektivisering och driftoptimering 30
Examensarbete 25
Fastighetsautomation 25
Fastighetsbranschen och samhället 15
Fastighetsteknik 1 25
Fastighetsteknik 2 25
Juridik för Fastighetsingenjörer 25
Ledarskap och arbetsledning 20
Lärande i arbete 1 40
Lärande i arbete 2 60
Lärande i arbete 3 90
Miljö och säkerhet 25
Projektledning 25
Verksamhetsdokumentation och IT 10
TOTALT 500

 

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi, 25p

Kursens syfte är att ge den studerande en introduktion till och kunskaper om de ekonomiska problemställningar och regelverk som man möter i yrkesrollen som Fastighetsingenjör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla färdigheter i de verktyg, system och arbetsmetodiker som används för att arbeta med
fastigheters ekonomi

Digital teknik, 10p

Kursen syfte är att behandla digital teknik, IoT och lösningar för smarta hus och byggnader.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om för fastighetsbranschen nya digitala lösningar samt förmåga att bedöma
befintlig fastighets behov av ny digital teknik.

Elteknik, 25p

Kursens syfte är att behandla arbetsmiljörisker samt de säkerhetskrav som gäller för fastigheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om vilka arbetsmiljörisker som är förknippade med yrkesrollen samt förmåga att arbeta med skadeförebyggande åtgärder i yrkesrollen som
Fastighetstekniker 2.

Energieffektivisering och driftoptimering, 30p

Kursens syfte är att behandla hållbar utveckling kopplat till
energieffektivisering i fastigheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur resursanvändningen påverkar miljön samt förmåga att arbeta systematiskt och strukturerat med att minska fastighetens klimatpåverkan.

Examensarbete, 25p

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett sammansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och professionell utveckling.

Fastighetsautomation, 25p

Kursen syfte är att behandla hur styr- och reglerteknik används för att styra och kontrollera fastighetstekniska system.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för styrning, reglering och övervakning av tekniska installationer och system samt förmåga att optimera integrerade system för att uppnå ökad
energieffektivisering.

Fastighetsbranschen och samhället, 15p

Kursens syfte är att behandla förvaltarens roll och ansvar i organisationen samt fastighetsföretagets roll i samhället.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förståelse för yrkesrollens ansvar och befogenheter samt förmåga att analysera fastighetsägarnas samhällsnytta och kommersiella villkor.

Fastighetsteknik 1, 25p

Kursens syfte är att behandla en byggnad och dess fastighetstekniska
system ur ett helhetsperspektiv.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för
klimatkontroll.

Fastighetsteknik 2, 25p

Kursens syfte är att behandla energi- och inneklimatfrågor ur ett
fastighetstekniskt perspektiv.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för energieffektivisering och inomhusklimat samt förmåga att utforma fastighetens installationer med hänsyn till dessa.

Juridik för Fastighetsingenjörer, 25p

Kursens syfte är att behandla de juridiska ramar och villkor samt branschregler som tillämpas inom fastighetsbranschen.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla ett medvetet förhållningssätt till de juridiska villkor som påverkar yrkesrollen.

Ledarskap och arbetsledning, 20p

Kursens syfte är att behandla ledarskap och arbetsledning i rollen som fastighetsingenjör.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kundrelationer, retorik och medarbetarsamtal samt förmåga att verka som ledare inom fastighetsbranschen.

Lärande i arbete 1, 40p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsingenjör 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom energitekniska anläggningar i fastigheter.

Lärande i arbete 2, 60p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsingenjör 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom mät-, styr- och reglersystem samt modern fastighetsautomation.

Lärande i arbete 3, 90p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsingenjör 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom drift, skötsel och underhåll av fastigheters tekniska system.

Miljö och säkerhet, 25p

Kursblocket syftar till att ge den studerande kunskaper, färdigheter och kompetens att arbeta med de olika miljö- och säkerhetskrav som gäller för fastigheter. Här handlar det om fastighetens tekniska standard och säkerhet, hälsan och säkerheten för dem som bor, arbetar och vistas i och omkring fastigheten samt att ha kontroll på att gällande bestämmelser följs – så kallad egenkontroll.

Målet är att den studerande ska ha kunskaper och färdigheter i fastighetsägarens ansvar, systematiskt brandskyddsarbete, skalskydd och hantering av system för egenkontroll vid kursens slut. Den studerande ska även ha fått kunskaper om de olika lagar och regler som styr byggande och förvaltning, certifierings- och miljöledningssystem, materialvalsfrågor, avfallshantering, energioptimering i ett miljöperspektiv, brandskyddsfrågor, skalskydd och försäkringar.

Projektledning, 25p

Kursen syfte är att behandla projekt som process och arbetsform inom fastighetsförvaltning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projektprocesser och projekt som arbetsform tillämpas för att nå uppsatta mål samt förmåga att styra och leda projekt inom fastighetsförvaltning.

Verksamhetsdokumentation och IT, 10p

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt förmåga att hantera för branschen vanligt förekommande fastighetssystemen.