Kursplan för Fastighetsförvaltare

Övergripande kursplan för Fastighetsförvaltare Sthlm

 Kurs Poäng
Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 1 25
Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 2 25
Byggnaden och dess installationer 30
Examensarbete 25
Fastighetsbranschen och samhället 15
Fastighetsteknik 25
IT-system och innovativa lösningar 15
Juridik inom fastighetsförvaltningen 1 25
Juridik inom fastighetsförvaltningen 2 25
Juridik inom fastighetsförvaltningen 3 25
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 10
Ledarskap och arbetsledning 25
LIA 1 50
LIA 2 50
LIA 3 90
Miljö och säkerhet 20
Projektledning och styrning 20
TOTALT antal poäng:  500

 

Övergripande kursplan för Fastighetsförvaltare Göteborg

Samma som ovan med undantag för följande kurser

Byggnaden och dess installationer 35
Projektledning och projektmetodik 25
Kompetensportfölj och Entreprenörskap 0

 

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 1, 25p

Kursens syfte är att behandla ekonomiska problemställningar för fastighetsförvaltande företag.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om företags- och fastighetsekonomi samt förmåga att analysera och jämföra årsredovisningar.

Affärsmannaskap och fastighetsekonomi 2, 25p

Kursens syfte är att behandla olika ekonomiska problemställningar och regelverk inom fastighetsföretagande.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hyressättning och fastighetsvärdering samt förmåga att bedöma fastigheters effektivitet och avkastningsförmåga.

Byggnaden och dess installationer, 35p

Kursens syfte är att behandla byggnaden och dess tekniska installationer.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om hur systemen är uppbyggda samt förmåga att bedöma rimligheten i teknikval.

Examensarbete, 25p

Kursens syfte är att den studerande ska lösa ett samansatt yrkesrelaterat problem genom att tillämpa och kombinera förvärvade kunskaper, färdigheter och kompetenser.

Målet med kursen är att den studerande ska behandla innehåll inom teoretisk och praktisk affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter på ett sådant sätt att det leder till vidare lärande och
professionell utveckling.

Fastighetsbranschen och samhället, 15p

Kursens syfte är att behandla förvaltarens roll och ansvar i organisationen samt fastighetsföretagets roll i samhället.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla förståelse för yrkesrollens ansvar och befogenheter samt förmåga att analysera fastighetsägarnas samhällsnytta och kommersiella villkor.

Fastighetsteknik, 25p

Kursens syfte är att behandla en byggnad och dess fastighetstekniska
system ur ett helhetsperspektiv.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för en fastighet och förmåga att analysera dess funktioner och system för klimatkontroll.

IT-system och innovativa lösningar, 15p

Kursens syfte är att behandla vanligt förekommande IT-system inom fastighetsbranschen samt risker kopplade till IT-säkerhet.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla generell förståelse om IT-säkerhet ur ett arbetsrelaterat perspektiv samt förmåga att hantera för branschen vanligt förekommande fastighetssystem.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 1, 25p

Kursens syfte är att behandla den allmänna fastighetsrätten.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om den allmänna fastighetsjuridiken samt förmåga att upprätta juridiskt korrekta avtal.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 2, 25p

Kursens syfte är att behandla den speciella fastighetsrätten och dess
koppling till Boverkets regler.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om branschens juridik gällande affärsprocesserna inom byggande, underhåll och drift samt förmåga att upprätta arbetsmiljöplaner.

Juridik inom fastighetsförvaltningen 3, 25p

Kursens syfte är att behandla avtalsjuridiken vid upphandling av administrativa och tekniska förvaltningstjänster.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om juridiken gällande värdering, köp och försäljning av fastigheter samt förmåga att förhandla olika typer av hyresavtal.

Kompetensportfölj och Entreprenörskap, 10p

Kursens syfte är att behandla verktyg för självledarskap, lärande och professionell utveckling.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om de generella kompetenskraven på yrkesrollen samt förmåga att ta ansvar för sin egen kompetensutveckling.

Ledarskap och arbetsledning, 25p

Kursens syfte är att behandla ledarskap och arbetsledning i rollen som fastighetsförvaltare.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskaper om kundrelationer, retorik och medarbetarsamtal samt förmåga att verka som ledare inom fastighetsförvaltning.

Lärande i Arbete 1, 50p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens.

Lärande i Arbete 2, 50p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad
yrkespraktisk kompetens.

Lärande i Arbete 3, 90p

Kursens syfte är att förbereda för ett självständigt utövande i yrkesrollen som Fastighetsförvaltare 2.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla specialiserad yrkespraktisk kompetens inom affärsmässig utveckling, bevarande och förädling av fastigheter.

Miljö och säkerhet, 20p

Kursens syfte är att behandla de miljö- och säkerhetskrav som ställs på
fastigheter.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla kunskap om de lagar och regler som styr byggande och förvaltning samt förmåga att upprätta rutiner för egenkontroll av en fastighet.

Projektledning och projektmetodik, 25p

Kursen syfte är att behandla projekt som process och arbetsform inom fastighetsförvaltning.

Målet med kursen är att den studerande ska utveckla en helhetsförståelse för hur projektprocesser och projekt som arbetsform tillämpas för att nå uppsatta mål samt förmåga att styra och leda projekt inom fastighetsförvaltning.